Vedtægter Hvalsø Floorball

§ 1. Navn og hjemsted

Floorballforeningen Hvalsø Hockey, der har hjemsted i lejre kommune, er stiftet den 24 januar 2011.

Foreningen Hvalsø Hockey er tilsluttet Dansk Floorball Union (DaFU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er som sådan underlagt disses love og bestemmelser.

 

Navne ændring til Hvalsø Floorball (Hvalsø Knights) vedtaget og godkendt af Danmarks floorball Union.

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at spille floorball samt på anden måde virke for denne idræts fremme.

Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig – og foreningen skal endvidere være demokratisk opbygget, således at medlemmerne herigennem motiveres til, i forhold til evne og lyst, at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§ 3. Medlemsskab

Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål. At være medlem af foreningen kræver deltagerbetaling. Foreningen skal have mindst 5 betalende medlemmer.

 

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer.

Indmeldelsen er bindende for et år, dog er der en gratis prøvetid på 2 spilledage.

 

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Der betales ikke kontingent retur.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

 

§ 6. Indskud og deltagerbetaling

Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr. pt. er der ikke et gebyr det er indlagt i kontingentet.

Deltagerbetaling for medlemmer samt indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7. Restance

Deltagerbetaling skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af deltagerbetaling fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt deltagerbetalingen ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste.

 

Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og evt. nyt indmeldelsesgebyr.

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt, strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde, beviseligt, har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes DaFU.

 

§ 9. Organisation – ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningenss øverste myndighed i alle anliggender.

Foreningen skal have en bestyrelse.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af ….. måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med deltagerbetalingen. Børn der er medlem af foreningen, kan være repræsenteret ved deres forældre – med samme rettigheder som medlemmet.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, medangivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 

4.Fastsættelse af deltagerbetaling.

5.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6.Behandling af indkomne forslag. Alle punkter fremføres her hvis de vurderes af formanden til at være for vigtige til at gemme til punkt. 14.

7.Valg af formand.

8.Valg af kasserer.

9.Valg af sekretær.

10.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

12.Valg af revisor og revisorsuppleant.

13.Valg af appeludvalg

14.Eventuelt.

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §17 og §18.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer som ikke er i restance med deltagerbetaling. Endvidere er forældre der repræsenterer deres børn valgbare.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en trediedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13. Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og et menigt medlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

 

§ 14. Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

 

§ 15. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Endvidere skal foreningen aflægge regnskab og dokumentation for bevilget tilskud fra kommunen og for deltagernes egenbetaling.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse.

 

§ 16. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jvf. §10.

Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Gennemgang af dagsorden og beslutninger på generalforsamlingen virker til næste Generalforsamling. Der kan kalde en ekstra generalforsamling ind hvis 2/3 af de betalende medlemmer stemmer for. Ellers er det hvert år første tirsdag i september.

vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

 

§ 19 årets generalforsamling.

Dagsorden og referat ses som gældende til næste generalforsamlig. v/ m.beck

 

§ 20 fælles forening !

Hvalsø Floorball har en reelt samarbejde med Bramsnæs Floorballs omkring at lave en fælles overbygning som siger mod at spille divisions floorball fra 2013/14 første forslag til fælles navn udfra Lejre kommunes andel i Sagnlandet er; Sons of the north, Heart of Sealand Est. 2012 motivet skal være en viking. Der tænkes at være et fælles bestyrelsesmøde som skal stifte denne overbygning.

Pris for deltagelse på dette hold og alt omkring holdet aftales mellem de 2 bestyrelser.

Holdene træner sammen og betaler til den af de 2 foreninger de tilhører. Man har ikke indflydelse på møder når man ikke er betalende medlem. Men man kan træne sammen så længe at de lokale føler at der stadig er spilletid nok. I højsæssonen tænker vi ikke der er det store samarbejde idet klubberne har ekstra mange spilere fra oktober til udgangen af april. Det vil sige at august, september, maj og juni er de måneder der samarbejdes mest og at der ikke trænes i juli. V/ M. Beck

 

§ 18. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets